Notery cz. 2

Jak wspominałem w części poprzedniej aby było możliwe odczytanie notatki, potrzebny jest program (który jest integralną częścią każdej gotowej notki) który wyświetli ją w odpowiedni sposób na ekranie. Poniżej prezentuję asemblerowy kod takiego programu (otrzymuje się go przez komendę d810 w monitorze – czyli desasembluj kod od adresu – w tym przypadku – $0810). Zakładam też znajomość podstawowych komend asemblera – jeśli ich nie znasz, to polecam odpowiednie artykuły na C64 Power.

Co jeszcze jest ważne?

– muzyka znajduje się w bloku $1000 – $2000 ($1000 INIT, $1003 PLAY)

– tekst notatki znajduje się w pamięci począwszy od $2800; jedna strona to $1e0 znaków czyli w dziesiętnym 480 znaków, adres początku kolejnej strony to $2800 + (n-1)*$1e0 (n-numer strony).

Od $0a0c zapisane są kolory dla efektu znikania tekstu, od $0a1d kolory dla efektu pojawiania się tekstu

Jeśli nie wierzysz, sprawdź!

2. Kod.

(komentarze odnoszą się do bloku kodu powyżej)

 

.C:0810  20 81 FF  JSR $FF81
.C:0813 20 8A FF JSR $FF8A
.C:0816 20 84 FF JSR $FF84

skok do funkcji kernala – inicjacja urządzeń i wektorów

 

.C:0819  A9 2E   LDA #$2E
.C:081b 8D 18 03 STA $0318
.C:081e A9 0A LDA #$0A
.C:0820 8D 19 03 STA $0319

ustawiany jest wektor dla przerwania niemaskowalnego na adres $0A2E
$0A i $2E w komórkach $0319 (starszy) i $0318 (mlodszy) bajt

 

.C:0823  A9 18   LDA #$18
.C:0825 8D 18 D0 STA $D018

ustawiany rejestr VIC (układ odpowiadający za grafikę)

 

.C:0828  A9 00   LDA #$00
.C:082a 8D 30 0A STA $0A30

do komórki pamięci $0a30 wpisywana jest wartość $00

 

.C:082d  A9 00   LDA #$00
.C:082f 85 04 STA $04
.C:0831 A9 28 LDA #$28
.C:0833 85 05 STA $05

w komórkach $05, $04 ustawiany jest adres $2800 – czyli pierwszej strony z tekstem!

 

.C:0835  A2 00   LDX #$00
.C:0837 8E 20 D0 STX $D020
.C:083a 8E 21 D0 STX $D021

czarny kolor tła i ramki ekranu

 

.C:083d  8A     TXA
.C:083e 9D 00 D8 STA $D800,X
.C:0841 9D 00 D9 STA $D900,X
.C:0844 9D 00 DA STA $DA00,X
.C:0847 9D 00 DB STA $DB00,X
.C:084a E8 INX
.C:084b D0 F1 BNE $083E

pętla wypełniająca pamięć kolorów od $d800 do $dbff

 

.C:084d  20 DC 09  JSR $09DC

skok do podprogramu

 

.C:0850  78     SEI
.C:0851 A2 00 LDX #$00
.C:0853 8E 0E DC STX $DC0E

ustawienie rejestru CIA

 

.C:0856  86 C6   STX $C6
.C:0858 E8 INX
.C:0859 8E 32 0A STX $0A32
.C:085c 8E 1A D0 STX $D01A

.C:085f A9 1B LDA #$1B
.C:0861 8D 12 D0 STA $D012
.C:0864 8D 11 D0 STA $D011

ustawienie rejestrów VIC

 

.C:0867  A9 7E   LDA #$7E
.C:0869 8D 14 03 STA $0314
.C:086c A9 09 LDA #$09
.C:086e 8D 15 03 STA $0315

ustawienie wektora dla procedury przerwań IRQ na adres $097E – to główna „pętla” programu odpowiadająca za odtwarzanie muzyki, oczekiwanie na naciśnięcie klawisza

 

.C:0871  58     CLI
.C:0872 20 26 09 JSR $0926
.C:0875 20 C5 08 JSR $08C5

skoki do podprogramów

 

->.C:0878  AD 01 DC  LDA $DC01
.C:087b C9 7F CMP #$7F
.C:087d D0 03 BNE $0882

skok niżej, jeżeli zmiana strony

 

.C:087f  4C D1 09  JMP $09D1

skok do podprogramu – tam krótkie działanie i powrót do $0878

 

.C:0882  29 10   AND #$10
.C:0884 D0 F2 BNE $0878

.C:0886 20 92 08 JSR $0892
.C:0889 20 F8 08 JSR $08F8
.C:088c 20 C5 08 JSR $08C5
.C:088f 4C 78 08 JMP $0878

tu program się zapętla – wszędzie odbywają się skoki do $0878

*** podprogram ***
tu realizowany jest efekt znikania tekstu

 

.C:0892  A2 00   LDX #$00
.C:0894 A9 F8 LDA #$F8
.C:0896 CD 12 D0 CMP $D012
.C:0899 D0 FB BNE $0896

oczekuj, aż równe

 

.C:089b  BD 0C 0A  LDA $0A0C,X
.C:089e 30 24 BMI $08C4

powrót z podprogramu

 

.C:08a0  8D 21 D0  STA $D021
.C:08a3 8D 27 D0 STA $D027
.C:08a6 8D 28 D0 STA $D028
.C:08a9 8D 29 D0 STA $D029
.C:08ac 8D 2A D0 STA $D02A
.C:08af 8D 2B D0 STA $D02B
.C:08b2 8D 2C D0 STA $D02C
.C:08b5 8D 2D D0 STA $D02D
.C:08b8 8D 2E D0 STA $D02E

zmiana kolorów sprite’ów

 

.C:08bb  A0 32   LDY #$32
.C:08bd 88 DEY
.C:08be D0 FD BNE $08BD
.C:08c0 E8 INX
.C:08c1 4C 94 08 JMP $0894

tu podprogram się zapętla

 

.C:08c4  60     RTS

*** koniec podprogramu ***

*** podprogram ***
tu realizowany jest efekt pojawiania sie tekstu

 

.C:08c5  A2 00   LDX #$00
.C:08c7 A9 F8 LDA #$F8
.C:08c9 CD 12 D0 CMP $D012
.C:08cc D0 FB BNE $08C9

skok do $08c9 jezeli nie równe – czekaj, aż równe

 

.C:08ce  BD 1D 0A  LDA $0A1D,X
.C:08d1 30 24 BMI $08F7

skocz na koniec podprogramu

 

.C:08d3  8D 21 D0  STA $D021
.C:08d6 8D 27 D0 STA $D027
.C:08d9 8D 28 D0 STA $D028
.C:08dc 8D 29 D0 STA $D029
.C:08df 8D 2A D0 STA $D02A
.C:08e2 8D 2B D0 STA $D02B
.C:08e5 8D 2C D0 STA $D02C
.C:08e8 8D 2D D0 STA $D02D
.C:08eb 8D 2E D0 STA $D02E

ustawia kolory 8 sprite’ów w VIC

 

.C:08ee  A0 32   LDY #$32
.C:08f0 88 DEY
.C:08f1 D0 FD BNE $08F0

oczekuj, az równe

 

.C:08f3  E8     INX
.C:08f4 4C C7 08 JMP $08C7

zapętla podprogram – jedyne wyjście w $08d1

 

.C:08f7  60     RTS

*** koniec podprogramu ***

*** podprogram ***
zmiana wyswietlanej strony

 

.C:08f8  AD 30 0A  LDA $0A30
.C:08fb 18 CLC
.C:08fc 69 01 ADC #$01
.C:08fe 8D 30 0A STA $0A30
.C:0901 CD 2F 0A CMP $0A2F
.C:0904 D0 10 BNE $0916

jesli nie równe, skok niżej

 

.C:0906  A9 00   LDA #$00
.C:0908 85 04 STA $04
.C:090a A9 28 LDA #$28
.C:090c 85 05 STA $05

do $04 – $05 wpisany adres $2800

 

.C:090e  A9 00   LDA #$00
.C:0910 8D 30 0A STA $0A30
.C:0913 4C 26 09 JMP $0926

skok do podprogramu wyświetlającego tekst

 

.C:0916  A5 04   LDA $04
.C:0918 18 CLC
.C:0919 69 E0 ADC #$E0
.C:091b 85 04 STA $04
.C:091d A5 05 LDA $05
.C:091f 69 01 ADC #$01
.C:0921 85 05 STA $05

jeżeli ma wyświetlić kolejną stronę – zwiększa odpowiednio adresy, skąd pobierany jest tekst i niżej skok do procedury wyświetlania

 

.C:0923  4C 26 09  JMP $0926

*** koniec podprogramu ***

*** podprogram ***
wyświetlanie tekstu

 

.C:0926  A9 00   LDA #$00
.C:0928 85 02 STA $02
.C:092a A9 04 LDA #$04
.C:092c 85 03 STA $03
.C:092e A9 28 LDA #$28
.C:0930 85 06 STA $06
.C:0932 A9 04 LDA #$04
.C:0934 85 07 STA $07

w $02 – $03 zapisany zostaje adres $0400 (początek pamięci ekranu) w $06 – $07 zapisany zostaje adres $0428 (początek pamięci ekranu + $28 czyli 40 dziesiętnie, czyli jedna linia tekstu na ekranie 🙂

 

.C:0936  A5 04   LDA $04
.C:0938 48 PHA
.C:0939 A5 05 LDA $05
.C:093b 48 PHA

adres z $04 – $05 zostaje zapisany na stos

 

  .C:093c  A2 00   LDX #$00
|->.C:093e A0 00 LDY #$00
|
| zerowanie rejestrów x i y
|
| |->.C:0940 B1 04 LDA ($04),Y
| | .C:0942 91 02 STA ($02),Y
| | .C:0944 09 80 ORA #$80
| | .C:0946 91 06 STA ($06),Y
| | .C:0948 C8 INY
| | .C:0949 C0 28 CPY #$28
| |->.C:094b D0 F3 BNE $0940

pętla, wczytywanie znaków z pierwszej strony notki

 

  .C:094d  A5 04   LDA $04
.C:094f 18 CLC
.C:0950 69 28 ADC #$28
.C:0952 85 04 STA $04
.C:0954 A5 05 LDA $05
.C:0956 69 00 ADC #$00
.C:0958 85 05 STA $05
.C:095a A5 02 LDA $02
.C:095c 69 50 ADC #$50
.C:095e 85 02 STA $02
.C:0960 A5 03 LDA $03
.C:0962 69 00 ADC #$00
.C:0964 85 03 STA $03
.C:0966 A5 06 LDA $06
.C:0968 69 50 ADC #$50
.C:096a 85 06 STA $06
.C:096c A5 07 LDA $07
.C:096e 69 00 ADC #$00
| .C:0970 85 07 STA $07
| .C:0972 E8 INX
| .C:0973 E0 0C CPX #$0C
|->.C:0975 D0 C7 BNE $093E

kolejna pętla, kolejne operacje na ekranie..

 

.C:0977  68     PLA
.C:0978 85 05 STA $05
.C:097a 68 PLA
.C:097b 85 04 STA $04

przywrócenie poprzednich wartości do $04 – $05 (ze stosu)

 

.C:097d  60     RTS

*** koniec podprogramu ***

*** obsługa przerwania ***

 

.C:097e  A9 18   LDA #$18
.C:0980 8D 18 D0 STA $D018

ustawienie rejestru VIC

 

.C:0983  AD 32 0A  LDA $0A32
.C:0986 F0 43 BEQ $09CB

 

.C:0988  A5 FB   LDA $FB
.C:098a 48 PHA
.C:098b A5 FC LDA $FC
.C:098d 48 PHA
.C:098e A5 FD LDA $FD
.C:0990 48 PHA
.C:0991 A5 FE LDA $FE
.C:0993 48 PHA

zapis wartości powyższych komórek pamięci na stos

 

.C:0994  AD 34 0A  LDA $0A34
.C:0997 85 FB STA $FB
.C:0999 AD 33 0A LDA $0A33
.C:099c 85 FC STA $FC
.C:099e AD 35 0A LDA $0A35
.C:09a1 85 FD STA $FD
.C:09a3 AD 36 0A LDA $0A36
.C:09a6 85 FE STA $FE

wpisanie nowych wartości z pamięci

 

.C:09a8  20 03 10  JSR $1003

odgrywaj muzykę

 

.C:09ab  A5 FB   LDA $FB
.C:09ad 8D 34 0A STA $0A34
.C:09b0 A5 FC LDA $FC
.C:09b2 8D 33 0A STA $0A33
.C:09b5 A5 FD LDA $FD
.C:09b7 8D 35 0A STA $0A35
.C:09ba A5 FE LDA $FE
.C:09bc 8D 36 0A STA $0A36

zapis do pamięci (to, co wyżej, tylko w drugą stronę)

 

.C:09bf  68     PLA
.C:09c0 85 FE STA $FE
.C:09c2 68 PLA
.C:09c3 85 FD STA $FD
.C:09c5 68 PLA
.C:09c6 85 FC STA $FC
.C:09c8 68 PLA
.C:09c9 85 FB STA $FB

przywrócenie poprzednich wartości komórek ze stosu

 

.C:09cb  EE 19 D0  INC $D019

.C:09ce 4C 31 EA JMP $EA31

standardowa obsługa przerwania

*** koniec obsługi przerwania ***

*** podprogram ***

 

.C:09d1  AD 31 0A  LDA $0A31
.C:09d4 D0 03 BNE $09D9
.C:09d6 4C 00 8D JMP $8D00

.C:09d9 4C 78 08 JMP $0878

*** koniec podprogramu ***

*** podprogram ***
ustawienia muzyki

 

.C:09dc  78     SEI
.C:09dd A9 00 LDA #$00
.C:09df 8D 32 0A STA $0A32

wstawia $00 do $0a32

 

.C:09e2  AD 39 0A  LDA $0A39
.C:09e5 8D A9 09 STA $09A9
.C:09e8 8D 10 9C STA $9C10
.C:09eb AD 3A 0A LDA $0A3A
.C:09ee 8D AA 09 STA $09AA
.C:09f1 8D 11 9C STA $9C11

.C:09f4 AD 37 0A LDA $0A37
.C:09f7 8D 03 0A STA $0A03
.C:09fa AD 38 0A LDA $0A38
.C:09fd 8D 04 0A STA $0A04
.C:0a00 A9 00 LDA #$00

Ustawia w programie adresy Init i Play dla muzyki – te adresy mogą być zmieniane i w notce są zapisane w komórkach pamięci:
$0a37 – $0a38 Init
$0a39 – $0a3a Play
Adres w ponizszym rozkazie jest modyfikowany w poprzednich dwóch liniach właśnie na podstawie tych zapisanych danych.

 

.C:0a02  20 00 10  JSR $1000

inicjacja muzyki

 

.C:0a05  A9 01   LDA #$01
.C:0a07 8D 32 0A STA $0A32
.C:0a0a 58 CLI
.C:0a0b 60 RTS

** koniec podprogramu **

Jeżeli nie rozumiesz wszystkiego – eksperymentuj! Zachęcam do zmian – np. sprawdzenia, co się stanie (co przestanie działać 😉 po zastąpieniu skoku do jakiegoś podprogramu instrukcjami NOP (nie rób nic). Ten kod naprawdę nie jest taki trudny!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *