Skrzynka z narzędziami
Ciekawe zastosowanie przerwań NMI

Janusz 'jad' Dąbrowski
jad64@wp.pl

Komputer Commodore 64 wyposażony jest w dwa porty wejścia/wyjścia oznaczone CIA1 i CIA2. Są to dwa identyczne układy. Linia przerwań CIA1 podpięta jest do linii IRQ procesora, a linia przerwań CIA2 dołączona jest do linii NMI. Przerwanie NMI (niemaskowalne) ma wyższy priorytet od IRQ. Żądanie przerwania NMI zostanie zawsze wykonane. Przerwanie NMI generowane jest najczęściej po wciśnięciu klawisza RESTORE. Poniżej prosty przykład procedury NMI reagującej na ten klawisz.

Prezentuję także pełne źródła do odczytu pod emulatorem bądź oryginalnym C64 - plik znajduje się tutaj (D64).

Drobna uwaga do oznaczeń w kodzie:
{ oznacza znak 'mniejsze od' - <, natomiast } oznacza 'większe od' - >

lda #{my_nmi	; wpisanie adresu
sta $318	; przerwania NMI
lda #}my_nmi	; wskazującego 
sta $319	; na naszą procedurę
rts

my_nmi	inc $d020 ; to się ma wykonać po wciśnięciu RESTORE
	jmp $fe47 ; kontynuacja procedury NMI

Efektem działania powyższego programu będzie zmiana koloru ramki przy każdym wciśnięciu klawisza RESTORE.
Głównym zastosowaniem przerwań IRQ jest cykliczne wywoływanie jakiejś procedury. Kernal używa przerwań IRQ np. do odczytu klawiatury. Standardowo przerwanie IRQ wywoływane jest 60 razy na sekundę. Ponieważ układy CIA1 i CIA2 są identyczne, tego drugiego także można użyć do cyklicznego wywoływania jakiejś procedurki.
Poniżej zamieszczam prosty przykład:

lda #{my_nmi	; wpisanie adresu
sta $318	; przerwania NMI
lda #}my_nmi	; wskazującego
sta $319	; na naszą procedurę

lda #$ff	; ustawienie timera
sta $dd04	; młodszy bajt
sta $dd05	; starszy bajt

lda #%00000001	; wystartowanie timera, odlicznie ciągłe
sta $dd0e

lda #$81	; timer będzie generował przerwanie
sta $dd0d
rts

my_nmi	pha	; zapamiętanie rejestrów na stosie
txa
pha
tya
pha

jsr my_proc	; wywołanie naszej procedury

lda #$81	; ustawienie portu
jmp $fe4e	; kontynuacja procedury NMI (w ROMie)

my_proc	inc $d020	; nasza prcedura
rts

Nie możemy, tak jak w poprzednim przypadku, kontynuować procedurę w ROMie pod adresem $fe47, gdyż KERNAL wpisuje w rejestr $dd0d wartość $7f, co spowodowałoby jednorazowe wykonanie naszej procedury. Z tego powodu "wskakujemy" pod adres $fe4e.

Na koniec tego artykułu zamieszczam listing programu, którego zadaniem będzie wyświetlenie w okienku zawartości pamięci naszego komodorka. Aktywacja okienka odbywa się po wciśnięciu kombinacji klawiszy C=+Control. Klawiszami kursora zmieniamy adres o 1 lub 8 bajtów, klawiszami } i { zmieniamy adres o 64 bajty. Program nie jest w 100% przetestowany. Jak widać napisanie go zajęło mi 6 godzin, w tym przerwa na wizytę u teściów ;-).

;*****************************************
;* NMI Wglądownica            *
;*                    *
;* (w) by Janusz Dąbrowski (jad64@wp.pl) *
;*                    *
;* ver 0.01b started 30-01-2002 17:52  *
;* ver 0.01b finished 30-01-2002 23:47  *
;*****************************************
   !zn NmiWgl
   !ct pet
   !to "nmi_wgl.prg"

;************************************
;* CONSTS              *
;************************************
winScrAdr = $401
winWid  = 18
winHgt  = 14

cntr   = $02 ;(1)
hiLite  = $02 ;(1)
bufPtr  = $FB ;(2)
memPtr  = $FB ;(2)
scrPtr  = $FD ;(2)

;************************************
;* CODE               *
;************************************
   *=$801

; BASIC header
   !word $80B,2002
   !text $9E,"2061"
   !byte 0,0,0

; Inicjalizacja
   lda #myNmi
   sta $319

   lda #$FF
   sta $DD04
   sta $DD05

   lda #%00000001
   sta $DD0E

   lda #$81
   sta $DD0D

   lda #14
   jmp $FFD2

;************************************
;* Procedura NMI          *
;************************************
myNmi=*
   pha
   txa
   pha
   tya
   pha

   lda wglActive
   bne mn3

   lda $28D
   cmp #$06
   bne mn3

   cli
   sta wglActive
   jsr Wgladownica
   lda #0
   sta wglActive

mn3  lda #$81
   jmp $FE4E

;************************************
;* Wglądownica - program      *
;************************************
Wgladownica=*
   jsr winOpen

; hex dump
dl0  lda #<(winScrAdr+41)
   sta scrPtr
   lda #>(winScrAdr+41)
   sta scrPtr+1

   ldx #0
dl1  ldy #0
dl2  lda #$00
   cpx crsrPtr
   bne *+4
   lda #$80
   sta hiLite
mPtr lda $1C0,x
   inx
   jsr hexDisp
   cpy #16
   bcc dl2

   jsr scrNewLine
   cpx #64
   bcc dl1

; hex adres
   jsr scrNewLine

   ldy #0
   sty hiLite

   clc
   lda mPtr+1
   adc crsrPtr
   sta decBuf
   sta memPtr
   tax
   lda mPtr+2
   adc #0
   sta decBuf+1
   sta memPtr+1
   jsr hexDisp
   txa
   jsr hexDisp

; dziesiętny adres
   jsr decConv
   ldy #10
   lda decBuf+4
   jsr hexDisp
   lda decBuf+3
   jsr hexDisp
   lda decBuf+2
   jsr hexDisp

; ascii dump
   jsr scrNewLine
   jsr scrNewLine

   ldy #15
dla  lda (memPtr),y
   jsr asc2scr
   sta (scrPtr),y
   dey
   bpl dla

; sprawdzenie klawiatury
   jsr $FFE4
   beq dl0
   cmp #95
   bne dl3
   jmp winClose

dl3  ldx #5
dl4  cmp keyTable,x
   beq dl5
   dex
   bpl dl4
   jmp dl0

dl5  txa
   asl
   tax
   lda procTable,x
   sta pAdr+1
   lda procTable+1,x
   sta pAdr+2
pAdr jsr *
   jmp dl0

;************************************
;* Kursor w dół           *
;************************************
csrDown=*
   lda crsrPtr
   cmp #56
   bcs cd1

   adc #8
   sta crsrPtr
   rts

cd1  clc
   lda mPtr+1
   adc #8
   sta mPtr+1
   bcc *+5
   inc mPtr+2
   rts

;************************************
;* Kursor w prawo          *
;************************************
csrRight=*
   lda crsrPtr
   cmp #63
   bcs cr1

   inc crsrPtr
   rts

cr1  inc mPtr+1
   bne *+5
   inc mPtr+2
   rts

;************************************
;* Kursor w górę          *
;************************************
csrUp=*
   lda crsrPtr
   cmp #8
   bcs cu1

   sec
   lda mPtr+1
   sbc #8
   sta mPtr+1
   bcs *+5
   inc mPtr+2
   rts

cu1  sbc #8
   sta crsrPtr
   rts

;************************************
;* Kursor w lewo          *
;************************************
csrLeft=*
   lda crsrPtr
   bne cl1

   lda mPtr+1
   bne *+5
   dec mPtr+2
   dec mPtr+1
   rts

cl1  dec crsrPtr
   rts

;************************************
;* Strona do góry          *
;************************************
pageUp=*
   sec
   lda mPtr+1
   sbc #64
   sta mPtr+1
   bcs *+5
   dec mPtr+2
   rts

;************************************
;* Strona w dół           *
;************************************
pageDown=*
   clc
   lda mPtr+1
   adc #64
   sta mPtr+1
   bcc *+5
   inc mPtr+2
   rts

;************************************
;* Wyświetl liczbę hex       *
;************************************
hexDisp=*
   pha
   lsr
   lsr
   lsr
   lsr
   jsr nibDisp
   pla

;************************************
;* Wyświetl nibble hex       *
;************************************
nibDisp=*
   and #$0F
   sed
   cmp #10
   adc #"0"
   cld
   ora hiLite
   sta (scrPtr), y
   iny
   rts

;************************************
;* Konwersja na dziesiętne     *
;************************************
decConv=*
   lda #0
   sta decBuf+2
   sta decBuf+3
   sta decBuf+4

   ldx #16
   sed
dc1  asl decBuf
   rol decBuf+1
   lda decBuf+2
   adc decBuf+2
   sta decBuf+2
   lda decBuf+3
   adc decBuf+3
   sta decBuf+3
   rol decBuf+4
   dex
   bne dc1
   cld
   rts

;************************************
;* Otwarcie okna          *
;************************************
winOpen=*
   lda #winBuf
   sta bufPtr+1
   lda #winScrAdr
   sta scrPtr+1

; ekran pod oknem do bufora
   ldx #winHgt
wo1  ldy #0
wo2  lda (scrPtr),y
   sta (bufPtr),y
   iny
   cpy #winWid
   bcc wo2

   jsr scrNewLine
   clc
   lda bufPtr
   adc #winWid
   sta bufPtr
   bcc *+4
   inc bufPtr+1

   dex
   bne wo1

; rysowanie ramki
   lda #winScrAdr
   sta scrPtr+1

   ldx #0
   jsr winDrawLine
   ldx #3
   lda #winHgt-2
   sta cntr
wo3  jsr winDrawLine
   dec cntr
   bne wo3
   ldx #6
;   jmp winDrawLine

;************************************
;* Rysowanie linii okna       *
;************************************
winDrawLine=*
   ldy #0
   lda frameDef,x
   sta (scrPtr),y

   lda frameDef+1,x
wd1  iny
   sta (scrPtr),y
   cpy #winWid-2
   bcc wd1

   lda frameDef+2,x
   iny
   sta (scrPtr),y
;   jmp scrNewLine

;************************************
;* Obliczenie adresu nowej linii  *
;************************************
scrNewLine=*
   clc
   lda scrPtr
   adc #40
   sta scrPtr
   bcc *+4
   inc scrPtr+1
   rts

;************************************
;* Zamknięcie okna         *
;************************************
winClose=*
   lda #winBuf
   sta bufPtr+1
   lda #winScrAdr
   sta scrPtr+1

; odtworzenie ekranu po oknem
   ldx #winHgt
wc1  ldy #0
wc2  lda (bufPtr),y
   sta (scrPtr),y
   iny
   cpy #winWid
   bcc wc2

   jsr scrNewLine
   clc
   lda bufPtr
   adc #winWid
   sta bufPtr
   bcc *+4
   inc bufPtr+1

   dex
   bne wc1
   rts

;************************************
;* Konwersja ASCII na kod ekranowy *
;************************************
asc2scr=*
    ora #$00
    bmi g80
    cmp #$20
    bcs g20
    ora #$80
    rts
g20   cmp #$60
    bcc l60
    and #$DF
    rts
l60   and #$3F
    rts

g80   and #$7F
    cmp #$7F
    bne *+4
    lda #$5E
    cmp #$20
    bcs gA0
    ora #$80
gA0   ora #$40
    rts

;************************************
;* DATA               *
;************************************
wglActive !byte 0
crsrPtr  !byte 0
decBuf  !fill 5

keyTable !byte 17,29,145,157,44,46

procTable !word csrDown,csrRight,csrUp
     !word csrLeft,pageUp,pageDown

frameDef !byte $70,$40,$6e
     !byte $5d,$20,$5d
     !byte $6d,$40,$7d
winBuf=*

   !eof

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek